در اولین اکرام مردم«روز ششم» مطرح شد:
بهاره افشاری: به دلیل مشکلات اقتصادی سینما رفتن دیگر اولویت نیست