رفتار حذف‌گرایانه‌ی سینماداران فرصت دیده شدن را از «روز ششم» گرفت