شروع واقعی فیلم بعد از پایان در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد