فیلم ۶۶ دقیقه در روز ششم ساخته کورش کبیری اماده نمایش شد