مهران احمدی مطرح کرد؛
شاید به جای بازیگری به سراغ آشپزی بروم/ کلک سینما کنده است!