نقد «روز ششم» با بازی مصطفی زمانی | نیک و بد طلاهای مسروقه