موافقت اصولی

آگوست 7, 2022

روز ششم فیلم شریفی است

بهاره افشاری که این روزها فیلم «روز ششم» را بر پرده سینماها دارد ، از این فیلم به عنوان یک اثر شریف و قابل احترام یاد []